• FaceBook
 • Twitter

Twoi doradcy życiowi

Regulamin Usługi „Horoskopy - voice”

§ 1 DEFINICJE

Następujące wyrażenia i zwroty użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają odpowiednio:

 1. „Organizator”- Telestudent Sp. z o.o., ul. Cieszkowskiego 22/U1, 85-052 Bydgoszcz, NIP: 967-13-54-103, REGON: 341261854, KRS: 0000415858 we współpracy z Teleaudio DWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000402506, NIP 525-10-65-169.
 2. „Usługa” – oznacza usługę oferowaną przez Organizatora, pod nazwą „Horoskopy - voice”, która pozwala na zamówienie droga połączenia telefonicznego indywidualnego horoskopu lub porady;
 3. „Numer dostępowy” – wskazany przez Organizatora w komunikatach reklamowych: numer telefonu, na który Uczestnik może zadzwonić w celu skorzystania z Usługi;
 4. „Użytkownik” - każda osoba fizyczna, pełnoletnia i posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych, zamieszkująca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, spełniająca jeden z poniższych warunków będąca użytkownikiem telefonu komórkowego lub stacjonarnego funkcjonującego w sieci polskiego operatora telefonii komórkowej i korzystająca z Usługi poprzez wykonanie połączenia na wskazany numer dostępowy;
 5. „Wróżka” – oznacza odpowiednio wyspecjalizowane osoby, zawodowo zajmujące się ezoteryka, kontaktujące się z Użytkownikiem w ramach Usługi;
 6. „Regulamin”- oznacza niniejsze warunki i postanowienia, które określają zasady Usługi.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizator czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem Usługi .
 2. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi.
 3. Usługa dostępna jest dla Użytkowników 24h na dobę, aż do momentu jej odwołania przez Organizatora.
 4. Usługa ma na celu dostarczenie Użytkownikom horoskopu indywidualnego
 5. Użytkownik korzystający z Usługi akceptuje niniejszy Regulamin i wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich jego postanowień.

§ 3 KORZYSTANIE Z USŁUGI

 1. Użytkownik, który chce rozpocząć korzystanie z Usługi:dzwoni na podany w reklamie numer dostępowy (koszt minuty podany jest bezpośrednio przy numerze dostępowym serwisu wraz z podatkiem VAT).
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania korzystania z Usługi i zablokowania dostępu do Usługi Użytkownikowi, który wg Organizatora narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, obowiązujące prawo lub ogólnie przyjęte zasady współżycia społecznego, bez podawania przyczyny.
 3. Informacje otrzymywane przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi w jego osobistym horoskopie, nie maja charakteru wiążących porad i Organizator nie ponosić odpowiedzialności za sposób, w jaki Użytkownik je wykorzysta. W związku z powyższym Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu poniesienia jakichkolwiek szkód powstałych lub mogących powstać na skutek korzystania z treści otrzymanych w ramach Usługi, w szczególności w horoskopie bez względu na bezpośrednią czy pośrednią przyczynę powstania tych szkód.

§ 4 DOSTEPNOŚĆ I KOSZT KORZYSTANIA Z USŁUGI

 1. Usługa jest dostępna w sieciach polskich operatorów telefonii komórkowej ( Era, Orange, Plus, PLAY), a także operatorów stacjonarnych, zarówno w systemie prepaid (bezabonamentowym), jak i postpaid (abonamentowym). Wiadomości SMS wysyłane za pomocą komputera nie są akceptowane.

§ 5 REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące korzystania z Usługi mogą być składane przez Użytkowników w następującej formie:
  • pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, na adres Organizatora z dopiskiem: „Horoskopy – voice”,
  • elektronicznej za pomocą e- maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., przez cały czas trwania Usługi, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej zakończenia pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Usługa. Reklamacje wpływające po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacje Użytkowników dotyczące Usługi będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 21 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą elektroniczną bądź listem zwykłym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji, pod warunkiem podania adresu zwrotnego, na który ma być wysłana odpowiedź.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
  • problemy w funkcjonowaniu Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,
  • korzystanie z Usługi przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu,
  • szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Usługi,
  • szkody spowodowane wykorzystaniem przez Użytkownika informacji otrzymanych w wyniku korzystania z Usługi,
  • treści przekazywane przez Wróżki,
  • korzystanie z Usługi przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub bez zapoznania się z Regulaminem, w tym zwłaszcza wynikające z niewłaściwego zrozumienia przez Użytkownika charakteru Usługi,
  • problemy w funkcjonowaniu Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,
  • przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Organizatora
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania operatorów prowadzących lub obsługujących siec telefonii stacjonarnej i komórkowej, w tym w szczególności za dostępność lub przepustowość sieci, a także innych kwestii technicznych mogących mieć wpływ na prawidłowe wykonywanie i skuteczność połączeń telefonicznych. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwanie, zawieszenie, zniekształcenie, jakość oraz inne parametry techniczne połączeń telefonicznych. Rejestracje niespełniające wymogów Regulaminu, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nich danych są nieważne. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania i wskazówki udzielane przez Wróżki.
 2. Użytkownicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Usługi, zgodnie z Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. Każdy z Użytkowników ma prawo wglądu do swoich danych osobowych ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Administratorem bazy danych Użytkowników w rozumieniu w/w ustawy jest Organizator.
 3. Użytkownicy poprzez wysłanie Zgłoszenia wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora numeru telefonu, z którego zostało dokonane Zgłoszenie, w celu prawidłowej realizacji Usługi oraz zgodę na otrzymywanie powiadomień i innych informacji, w tym handlowych o nowych usługach, konkursach czy innego rodzaju akcjach przeprowadzonych przez Organizatora. Każdy z Uczestników ma prawo żądania zaprzestania wykorzystywania przez Organizatora swojego numeru telefonu w celach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Żądanie takie dla swej skuteczności powinno zostać złożone pisemnie w trybie opisanym w § 5 niniejszego Regulaminu, z dokładnym opisem żądania i numerem telefonu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej www.wrozenieonline.pl
 5. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.wrozenieonline.pl oraz w siedzibie Organizatora.

Regulamin Usługi „Horoskopy - SMS”

§ 1 DEFINICJE

Następujące wyrażenia i zwroty użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają odpowiednio:

 1. „Organizator”- Teleaudio DWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000402506, NIP 525-10-65-169.
 2. „Usługa” - oznacza usługę oferowaną przez Organizatora, pod nazwą „Horoskopy - SMS”, która pozwala na zamówienie drogą telekomunikacyjną indywidualnego horoskopu lub porady poprzez wysłanie wiadomości SMS;
 3. „Numer dostępowy” - wskazany przez Organizatora w komunikatach reklamowych: numer SMS, na który Uczestnik może wysłać SMS- a o treści wskazanej przez Organizatora przypisanej do niniejszej Usługi w celu skorzystania z Usługi lub numer telefonu.
 4. „Użytkownik” - każda osoba fizyczna, pełnoletnia i posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych, zamieszkująca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, spełniająca jeden z poniższych warunków będąca użytkownikiem telefonu komórkowego funkcjonującego w sieci polskiego operatora telefonii komórkowej i korzystająca z Usługi poprzez wykonanie połączenia lub będąca użytkownikiem telefonu komórkowego umożliwiającego wysłanie wiadomości SMS, na wskazany numer dostępowy;
 5. „Wiadomość SMS” - wiadomość wysłana przez Użytkownika w ramach Usługi: „Horoskopy SMS”
 6. „Wróżka” - oznacza odpowiednio wyspecjalizowane osoby, zawodowo zajmujące się ezoteryka, kontaktujące się z Użytkownikiem w ramach Usługi;
 7. „Regulamin”- oznacza niniejsze warunki i postanowienia, które określają zasady Usługi.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizator czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem Usługi.
 2. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi.
 3. Usługa dostępna jest dla Użytkowników 24h na dobę, aż do momentu jej odwołania przez Organizatora.
 4. Usługa ma na celu dostarczenie Użytkownikom horoskopu indywidualnego
 5. Użytkownik korzystający z Usługi akceptuje niniejszy Regulamin i wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich jego postanowień.

§ 3 KORZYSTANIE Z USŁUGI

 1. Użytkownik, który chce rozpocząć korzystanie z Usługi wysyła wiadomość SMS o treści podanej w reklamie na numer dostępowy podany w reklamie (koszt jednej wysłanej Wiadomości SMS podany jest bezpośrednio przy numerze dostępowym serwisu wraz z podatkiem VAT). Po otrzymaniu przez Organizatora Wiadomości SMS Użytkownik otrzyma horoskop indywidualny przygotowany przez Wróżkę lub poradę.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania korzystania z Usługi i zablokowania dostępu do Usługi Użytkownikowi, który wg Organizatora narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, obowiązujące prawo lub ogólnie przyjęte zasady współżycia społecznego, bez podawania przyczyny.
 3. Informacje otrzymywane przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi w jego osobistym horoskopie, nie maja charakteru wiążących porad i Organizator nie ponosić odpowiedzialności za sposób, w jaki Użytkownik je wykorzysta. W związku z powyższym Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu poniesienia jakichkolwiek szkód powstałych lub mogących powstać na skutek korzystania z treści otrzymanych w ramach Usługi, w szczególności w horoskopie bez względu na bezpośrednią czy pośrednią przyczynę powstania tych szkód.

§4 DOSTĘPNOŚĆ I KOSZT KORZYSTANIA Z USŁUGI

 1. Usługa jest dostępna w sieciach polskich operatorów telefonii komórkowej ( Era, Orange, Plus, PLAY), a także operatorów stacjonarnych, zarówno w systemie prepaid (bezabonamentowym), jak i postpaid (abonamentowym). Wiadomości SMS wysyłane za pomocą komputera nie są akceptowane.

§5 REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące korzystania z Usługi mogą być składane przez Użytkowników w następującej formie:
  • pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, na adres Organizatora z dopiskiem na kopercie „Horoskopy - SMS”,
  • elektronicznej za pomocą e- maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., przez cały czas trwania Usługi, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej zakończenia pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Usługa. Reklamacje wpływające po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacje Użytkowników dotyczące Usługi będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 21 dni roboczych od daty otrzymania. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą elektroniczną bądź listem zwykłym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji, pod warunkiem podania adresu zwrotnego, na który ma być wysłana odpowiedź.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
  • treść wiadomości SMS wysyłanych przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi,
  • problemy w funkcjonowaniu Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lubktórym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,
  • korzystanie z Usługi przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu,
  • szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Usługi,
  • szkody spowodowane wykorzystaniem przez Użytkownika informacji otrzymanych w wyniku korzystania z Usługi,
  • treści przekazywane przez Wróżki,
  • korzystanie z Usługi przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub bez zapoznania się z Regulaminem, w tym zwłaszcza wynikające z niewłaściwego zrozumienia przez Użytkownika charakteru Usługi,
  • problemy w funkcjonowaniu Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,
  • przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Organizatora,
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania operatorów prowadzących lub obsługujących siec telefonii stacjonarnej i komórkowej, w tym w szczególności za dostępność lub przepustowość sieci, czytelność lub poprawność wiadomości , SMS - owych, a także innych kwestii technicznych mogących mieć wpływ na prawidłowe wykonywanie i skuteczność połączeń telefonicznych. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwanie, zawieszenie, zniekształcenie, jakość oraz inne parametry techniczne połączeń telefonicznych bądź Wiadomości SMS. Rejestracje niespełniające wymogów Regulaminu, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nich danych są nieważne. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania i wskazówki udzielane przez Wróżki.
 2. Użytkownicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Usługi, zgodnie z Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. Każdy z Użytkowników ma prawo wglądu do swoich danych osobowych ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Administratorem bazy danych Użytkowników w rozumieniu w/w ustawy jest Organizator.
 3. Użytkownicy poprzez wysłanie Zgłoszenia wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora numeru telefonu, z którego zostało dokonane Zgłoszenie, w celu prawidłowej realizacji Usługi oraz zgodę na otrzymywanie powiadomień i innych informacji, w tym handlowych o nowych usługach, konkursach czy innego rodzaju akcjach przeprowadzonych przez Organizatora. Każdy z Uczestników ma prawo żądania zaprzestania wykorzystywania przez Organizatora swojego numeru telefonu w celach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Żądanie takie dla swej skuteczności powinno zostać złożone pisemnie w trybie opisanym w § 5 niniejszego Regulaminu, z dokładnym opisem żądania i numerem telefonu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej www.wrozenieonline.pl
 5. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.wrozenieonline.pl oraz w siedzibie Organizatora.

Polityka prywatności

Czytając, przeglądając czy używając Serwisy internetowe wydawane przez Telestudent akceptujesz zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności. Telestudent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z naszych Serwisów obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

Definicje

 1. Telestudent - Telestudent Sp. z o.o., ul. Cieszkowskiego 22/U1, 85-052 Bydgoszcz, NIP: 967-13-54-103, REGON: 341261854, KRS: 0000415858.
 2. Polityka Prywatności – dokument określający politykę prywatności stosowaną przez Telestudent. Serwis – strona lub grupa stron internetowych posiadająca możliwość prezentowania treści textowych, graficznych i/lub video wydawana przez Telestudent.
 3. Niezapowiedziana wiadomość - informacje odnoszące się bezpośrednio do naszej oferty, niekomercyjne listy (np. życzenia, informacje o wirusach, komentarze osobiste, informacje o statusie wykorzystywanej usługi itp.).
 4. Cookies - małe pliki tekstowe wysyłane przez serwer do komputera internauty. Identyfikują one daną osobę oraz umożliwiają zapamiętanie danych np. ustawień, preferencji, dokonanych wyborów związanych z korzystaniem z Serwisu.

Zakres informacji personalnych gromadzonych i wykorzystywanych przez Telestudent?

Osoby korzystające z Serwisów Telestudent pozostają personalnie anonimowe tak długo, aż nie zdecydują inaczej. Zbierane i przetwarzane są natomiast informacje techniczne o połączeniach takie jak adresy IP komputerów łączących się z Serwisem i inne dostępne w logach systemowych będące konsekwencją połączenia realizowanego w internecie. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych związanych z administracją naszymi serwerami, statystycznych demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie) oraz marketingowych. Zapisanie się do serwisu wymaga wypełnienia stosownego formularza, w którym należy podać informacje umożliwiające skontaktowanie się z użytkownikiem (np. adres e-mail) oraz informacje personalne np. imię, nazwisko, adres w zależności od profilu Serwisu i rodzaju świadczonych usług. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z użytkownikami oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych treści do ich potrzeb.

Ochrona danych osobowych

W każdym przypadku szczegółowy zakres informacji personalnych oraz sposób wykorzystywania, przetwarzania oraz ochrony tych danych zawarty jest w regulaminie Serwisu lub konkretnej usługi.

Znaki towarowe zastrzeżone, handlowe, identyfikatory

Wszelkie nazwy zastrzeżone firm, pojawiających się na stronach i w treściach wydawanych przez Telestudent zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.

Prawa autorskie

Kopiowanie, reprodukowanie, przetwarzanie a także opracowywanie tekstów i innych elementów utworów chronionych prawem autorskim np. graficznych czy video z Serwisów zarówno w części jak i w całości bez uprzedniej, pisemnej zgody Telestudent jest zabronione.

Niezapowiedziane wiadomości

Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskamy dzięki działalności związanej z prowadzeniem Serwisów.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre Serwisy (lub ich części) mogą wykorzystywać cookies w celu uproszczenia lub umorzenia danej operacji, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Cookies są ustawiane przy "wejściu" i "wyjściu" z danego serwisu. W żaden sposób nie niszczą systemu w komputerze użytkownika ani nie wpływają na jego sposób działania. Telestudent przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu:

 • identyfikacji użytkownika,
 • utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy użytkownika i hasła,
 • lepszego dopasowania treści Serwisów do potrzeb użytkowników,
 • tworzenia statystyk oglądalności dla naszych partnerów treściowych i reklamodawców,
 • prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań użytkownika,
 • tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby.

Prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia informacji o użytkowniku

Telestudent udostępnia każdemu użytkownikowi stronę z danymi osobowymi dostępne po autoryzacji (Panel do zarządzania danymi). Strona ta pozwala na przeglądanie, modyfikację oraz w większosci przypadków usuwanie posiadanych przez Telestudent danych osobowych o użytkowniku. W przypadku, gdyby użytkownik uznał takie rozwiązanie za niewystarczające powinien zaprzestać korzystania z Serwisów oraz zgłosić swoje uwagi administratorowi.

Znaczenie symboli

 • Nowi doradcy
 • Stali doradcy
 • Współpracownik
 • Dostępny przez telefon
 • Dostępny przez SMS
 • CallBack

Newsletter

Pozostaw nam swój adres email a będziemy Ciebie informowali o nowościach w naszym portalu.


catchme refresh

Strefa Klienta

Nasza strona używa pliki cookies.
By dowiedzieć się więcej na temat polityki prywatności przeczytaj Regulamin.

Akceptuję Cookies z tej strony.